Jak inteligentny?

Na pewno słyszysz czasami wypowiedzi o tym, że ktoś jest bardzo inteligentny i jest to powód do podziwu dla takiej osoby, a czasami nawet zazdrości. Jakoś tak się dzieje ze bardzie ceni się zdolności logicznego myślenia niż inne i ze względu na nie częściej mówi się o czyimś wyjątkowym poziomie inteligencji.

Stern podaje definicję inteligencji: Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. Piaget podaje, ze inteligencja – to zdolność rozwiązywania problemów. Ferguson, że inteligencja to zdolność uczenia się. Dla Wechslera  – to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami. Ale czy tylko tyle oznacza inteligencja?

W modelu inteligencji wielorakich jest kilka obszarów, które warto wziąć pod uwagę i czasami dopytać:  jaki obszar wypowiadający się  o czyjejś inteligencji  – ma na myśli. Dlaczego?

Osoby, o których mówi się, że są tak wybitne w jakimś obszarze – mają często deficyty w innym. I tak na przykład osoba o ponadprzeciętnych zdolnościach matematycznych może nie potrafić radzić sobie w relacjach z ludźmi lub nie mieć zdolności ruchowych, osoba o zdolnościach muzycznych czy przyrodniczych może nie mieć „drygu” do logicznej analizy.

W pracy z Klientami często się zdarza, że któraś z inteligencji wybija się na plan  pierwszy, a za to ten deficytowy jest przedmiotem doskonalenia w procesie rozwoju. Oto  kilka przykładów osób, które miałam okazję poznać i obserwować Ich w pracy biznesowej. Nie oznacza to jednak, że każdy inny przedstawiciel tego typu osobowości ma dokładnie taki sam rozkład umiejętności wynikający z rodzajów inteligencji. Niektóre z tych zdolności są bowiem wrodzone, a niektóre można wypracować.

Manager np. o typie osobowości ISTJ ma wybitne zdolności matematyczno-logiczne, jest cenionym fachowcem w swojej dziedzinie, szanowanym ekspertem ale za to słyszy informacje zwrotne ze swojego otoczenia biznesowego że porusza się jak słoń w składzie porcelany (int. ruchowa), nie buduje relacji z innymi (int.interpersonalna), ma niski poziom świadomości i rozumienia siebie (int.intrapersonalna).

Manager o typie osobowości ISFJ ma bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze i językowe. Za to pracuje nad rozwojem swoich umiejętności analitycznego myślenia.

Manager o typie osobowości INTJ ma talenty logiczne, intrapersonalne, wizualno – przestrzenne, przyrodnicze  ale potrzebuje doskonalić swoje umiejętności budowania relacji z ludźmi, empatycznego reagowania, rozpoznawania emocji, dopasowania stylu komunikacji do rozmówcy.

Manager ENFP ma wyjątkowe umiejętności interpersonalne i jest jak detektor rozpoznający każdy stan emocjonalny u drugiej osoby, ma też talenty językowe i ruchowe. Wyraźnym deficytem jest u tej osoby jest poziom jej samokontroli, samoświadomości i odpowiedzialności za swoje zachowania, wpływ na innych ludzi oraz umiejętność logicznego myślenia.

Manager ISTP  ma umiejętności matematyczno – logiczne, ruchowe, językowe ale ciągnie go w dół  brak umiejętności pracy z ludźmi, brak wrażliwości na ich potrzeby, traktowanie innych swoją miarą, brak świadomości wpływu własnego zachowania na otoczenie i ciągłe zaskoczenia że mimo podejmowanych prób naprawy różnych sytuacji  – ciągle wraca do punktu wyjścia.

Manager ENFJ ma bardzo wysokie kompetencji związane z inteligencją emocjonalną, świadomość siebie i innych ludzi, wrażliwość na piękno świata i przyrody, talenty muzyczne i oratorskie. Obszarem do doskonalenia dla tej osoby jest logiczna analiza, optymalizacja procesów, rozważanie z dystansem tego co warto robić i jakie decyzje podejmować – aby dbać o swoje priorytety życiowe.

Oto opis inteligencji wielorakich

Inteligencja muzyczna

Jest zdolnością wrodzoną. Wysoki poziom uzdolnień muzycznych ujawnia się już w dzieciństwie. Osoby obdarzone wysokim poziomem rozwoju tej inteligencji najlepiej rozumieją świat przez rytm i melodię.

Inteligencja przyrodnicza

Osoby obdarzone wysokim poziomem tej inteligencji rozumieją świat przez swoje otoczenie. Swoja drogę zawodową mogą wiązać z rolnictwem, ogrodnictwem, weterynarią.

Inteligencja intrapersonalna

Jest zdolnością wrodzoną. Wymaga wysokiego poziomu samokontroli, samoświadomości i odpowiedzialności.

Inteligencja interpersonalna

Osoby z rozwiniętą inteligencją  interpersonalną doskonale rozumieją świat, obserwują go z perspektywy innych ludzi, potrafią organizować pracę w grupie, tworzą pozytywną atmosferę,  mają łatwość w przedstawianiu swoich potrzeby, bywają asertywne.

Inteligencja językowa

Odpowiada za zdolność wysławiania się. Osoby mające dobrze rozwiniętą inteligencję językową potrafią w przejrzysty sposób spisać myśli, doskonale rozumieją słowo pisane i mówione.

Inteligencja matematyczno-logiczna

Jest to inteligencja, która wymaga wsparcia i kształcenia. Osoby z rozwiniętą inteligencję matematyczno-logiczną charakteryzują się wysokim poziomem myślenia logicznego, potrafią dostrzegać przyczyny i skutki.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Osoby, które mają dobrze rozwiniętą tę inteligencję mają dobrze rozwiniętą orientację przestrzenną, zdolność wizualizacji, są sprawne manualnie. Często wykonują zawód architekta, nawigatora, pilota, chirurga, malarza, dekoratora wnętrz.

Inteligencja ruchowa (motoryczna)

Jest zdolnością wrodzoną, wymaga ćwiczeń i treningu. Odpowiada ona za koordynację ruchów, giętkość, poruszanie się. Osoby u których ten rodzaj zdolności rozwinięty jest na wysokim poziomie lubią poznawać świat poprzez ruch i fizyczny kontakt.

 

Które rodzaje inteligencji są Twoją mocną stroną?

 

Polecane artykuły

Zostaw komentarz